Accepted Papers

EEEP49588:The Impact of Access to Clean Water on Health of the Elderly…
Chenxi Liu
EEEP48881:Enhancement of thermoelectric performance of YbMg2Bi2-based materials…
Ting Zhou, Jing Jiang, Chao Wang
EEEP43323:Pollution characteristics and source signature of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) …
Ningning Song, Yang Yu, Jiashen Feng and Yingxia Li
EEEP44586:Flexible units planning and operational optimization model …
Jing Gou, Weiting Xu, Xinting Yang Yunche Su, Zhibo Jin, Hao Xu, Huaqiang Li
EEEP47465:A study on drag reduction scheme of 200MW DACCU …
Lv Yu-kun, YANG Jia-xi, Wang Jia-wen
EEEP46939:Preparation and Characterization of Fatty Acid Eutectic/Diatomite Filter Aid…
Duo MENG, Anqi WANG
EEEP49434:A review of the global energy internet and the suggestions…
Shenxiong Lu, Ying Tu, Weina Xu, Xiaobo Xu, Fanghui Lin and Xiaoming Zhou
EEEP43672:Numerical simulation research of subcooled flow boiling based on MUSIG model …
Pei Zhou, Ronghua Huang, Yu Zhang, Sheng Huang, Xiaoxuan Rao
EEEP49444:Adsorption of ampicillin sodium on activated carbons …
Xin LI
EEEP46392:Evaluation of the peak-shaving capability of the receiving-end power system …
Huahua Wu, Xunhu Yin, Bingquan Zhu, Shaofei Shen, Libang Guo and Yi Ding
EEEP47967:Groundwater assessment based on analytic hierarchy process and …
Wengang Qu, Panpan Xu, Hui Qian, Qiying Zhang
EEEP46633:The study for MPPT of Photovoltaic System based on terminal sliding…
Dandan Zheng, Jian Li, Wei Wu, Hui Yu, Jiawei Du, Wenbing Sun, Shiyi Xiao, Zhuxing Shao
EEEP46141:The Potential Rate and Microbial Communities of Dissimilatory Nitrate…
Ran Jiang, Fang Yang, Wei Guo, Rui He
EEEP41007:Peak-Valley Time Division Model …
Guo Junhong, Xue Xiaoqiang, Li Ling, Cheng Yiping, Li Yajie
EEEP49075:Study fuzzy variable supplied water temperature control for air-to-water heat pumps…
Duhui Jiang, Hongshe Cui 1, Rui Sun and Wei Lin
EEEP47790:Simulation and Contrast Study on Flywheel Energy Storage Control Strategy…
Feng ZHOU, MingLiang LIU, Peng JIANG, MingYu XU, WenBo HAO, Bing WANG, LuXin WANG
EEEP41624:Prediction Model of Air Pollutant Concentration Based on Deep Neural Network…
Fei Lei, Deyu Gu, Xueli Wang
EEEP47623:Study on selection and optimization of slag cooler system…
Wanzhu Wu, Ruixin Li, Hu Wang
EEEP47943:Novel Spherical Polymer Sealing Agent for Oil-Based Drilling Fluids…
C Ma, L Li, R C Cheng, J Zhang, Z LZhao and Y Y Li
EEEP42676:Improved Fuzzy Grey Relational-TOPSIS model for…
Xuedong Liang, Jinrui Miao, Qian Lu
EEEP42199:Birds Protection and Safety Research of Transmission…
Hui Liu, Chao Zhou, Qinghe Shen, Jinxia Yao ,Chuanbin Liu and Zhao Qi
EEEP42178:Exploration on Development Mode of Rural Electrification…
Liu Weidon, Li Min, Xu Shuangqing, Zhao Guan, Huang Wenre, Sun Yazhong F, Liu Xuejiang, Wang Lei, Zhang Tao, Yan Xing and Ma Junhua
EEEP46146:Long-term prediction method of reactive load based on …
Xingwei Liu, Shixiong Fan, Jiaqi Qin, Yan Liu and Wei Wang
EEEP42457:Research on Coordinated Development of Urban Energy System and Economic System…
Xueyao Bi, Bingjing Niu, Congjian Li
EEEP45723:Design and simulation optimization of cold storage and air conditioning system…
Boyang Li, Qianqian Yang, Rui Zhang and Sangyu Yang
EEEP42063:Multi-SGI Interconnected Real-Time HIL Simulation…
Chong Liu, Yiying Zhu, Limin Yang and Pingping Yin
EEEP41215:Design of Backstepping Controller for T-type Network…
Gao Guanghui, Zeng Jiaqi, Han Jianding, Lei Xiaoben
EEEP48665:Research of Remote Sensing Inversion Method of Chlorophyll…
Yaqing Li, Yuequn Lai, Jing Zhang, Yongyu Song
EEEP44532:Research of Method for Non-point Source Pollution …
Huadong Huang, Jing Zhang, Yongyu Song, Yuequn Lai
EEEP47043:A dynamic analysis on global biomass energy…
Xu Yang, Xingjiang Li and Fuhai Yan
EEEP43012:Fault Diagnosis of Photovoltaic System Based on …
Xingke Guo, Zhixiong Na, Dayan Ma, Yudong Lu and Xin Luo
EEEP46690:A Calculation Method of User Response Potential on Demand Side Response …
Hanxian Han, Jinman Luo, Ruijing Ye, Haobo Liang, Zhilu Zhang, Yingqi Deng
EEEP43613:Industrial Integrated Energy System Optimization with Considering Thermal …
Weideng Yuan, Mengyong Duan, Weihong Chen, Zejian Qiu, Wenjie Dong, Benzhi Yang
EEEP48738:Current states of flow improver for the crude oil …
Zhichao Ren, Xi Wang, Qiang Ye, Chao Cheng, Huaqiang Li and Zhiwen Zhang
EEEP49375:Current states of flow improver for the crude oil …
Fusheng Zhang Guoliang Liu, Xuening Li, Zhu Zhuoyan
EEEP42316:Numerical Simulation Model Adaptability …
Kun Xie, Fangfang Li, Depeng Li, Qiang Zhang and Xueli Chen
EEEP48889:Study on eutrophication characteristics of rainy and dry…
Xu Huang, Huan Luo, Qiong Wu, Xiuhong Chen, Liang Hei
EEEP48926:Research on Visualization Technology for Abrasion of Flow Guide Device…
MA Lin
EEEP47125:Bioturbation Enhances the Removal of Petroleum Hydrocarbons…
Wenbo Zhao, Bo Yan, Xin Zhang, Xianbin Liu
EEEP43514:Research progress on migration and transformation model …
Chuan Liu, Xiaoye Ma, Xu Huang, Mingxuan Cai, Liang Hei
EEEP48672:Study of key structure parameters on productivity of…
Yunguang Ji, Yun Li and Hongtao Li
EEEP48257:Hydraulic turbocharger for energy recycling in the reverse …
Yunguang Ji, Xiaoxia Li and Hongtao Li
EEEP45346:The Outdoor Thermal Comfort of Urban Square: A field study…
HUANG Haijing, PENG Mingxi
EEEP48897:Cluster analysis on railway infrastructure standards in Chin…
Fei Jianbo,Ni Guangbin, Wang Xuetao and Jie Yuxin
EEEP38904:Simulation analysis of boiler high temperature corrosion…
Hong Xu, Weigang Xu and Houzhang Tan
EEEP41558:Application of 3D embedded discrete fracture model for…
Xulin Du, Linsong Cheng, Xiang Rao, Ming Ma, Jinchong Zhou and Zhihao Jia
EEEP42395:Research on Energy Transaction Mode of Regional Microgrid Cluster…
Lipin Chen, Bo Chen, Chao Cheng, Hao Xu, Huaqiang Li, Yang Liu and Siwei Tan
EEEP31003:Research on Water Quality Correlation Facts based on…
Ziyuan Li
EEEP33984:Health evaluation of urban water supply pipe network…
Xiangyi Ding, Siran Liu, Junying Chu, Xiaolin Shi and Xinlei Guo
EEEP36817:Analysis on "Against the Wind" of Primary Air Fan…
Xiao Guanhua, Yan Xi
EEEP38485:Performance Evaluation of a novel viscosity-reducing…
G L Liu, X N Li, F S Zhang, J H Sun, Z Y Zhu, Y K Li and G Q Liao
EEEP47409:Constant power start-up control strategy for modular…
Wentao Liu, Ke-jun Li, Zhijie Liu, Jin Zhang and Mei Cui
EEEP49099:Investigation of Instability on Loop Heat Pipe with…
Gai Dongxing , Yin Yang, Sun Jingyu, Chen Chen
EEEP47275:Characteristic Analysis and Prediction Technology of…
Hou Lei, Yang Bo, Jia Na, Wang Zichi, Zhang Zhengwen, Zhang Yajie
EEEP47515:Research and Analysis of Energy Internet from…
Hu CongChuan, Wang Yongzhen, Liu Yuxuan, Zhang Jing, Li Yongtian
EEEP48545:A preliminary study on the relation between camphor wood…
Jingyi Shen
EEEP35368:Simulation Investigation of Effect on Nanoparticles…
Hao Feilin A, Shen Mingwei
EEEP41286:Vibration Fault Diagnosis and Dynamic Balance Processing…
Peng Li, Le Pang and Zhongpeng Lin
EEEP44975:Cooperative game trading mode of virtual power…
Huang Feng, Lin Qingming, Zhao Zengkai and Wang Liming
EEEP41356:Study on Electromagnetic Environment of ±800kV UHV DC…
Wang Guangzhou, Wang Donghui, Yao Degui, Zhang Songyang, YANG Fan, Wang Leilei and Guo Xing
EEEP42922:Decomposition analysis: Carbon emissions in China's…
Xiao Yan, Zhongyun Zhang and Zhehuan Wei
EEEP48693:Development of fast simulation models of photovoltaic generation…
Luo Shanshan, Chen Bing, Shi Mingming
EEEP48223:A way to improve the performance of the integrated maintenance system…
Pan Xu, Mingyang Sun, Weijin Zhuang, Hong Zhang, JiaJia Pan
EEEP49031:An investigation of haloacetic acid occurrence in indoor and outdoor…
Yao Shan
EEEP48041:Data propagation of cyber physical power…
Yishuang Hu, Zhengwei Jiang, Yikai Sun, Yi Ding, Chenbo Xu and Xueqi Jin
EEEP43043:Determination of 7 Nitrobenzene Compounds in Soil, Glass…
Gu Haixin, Bao Renlie, Zhang Xuan, Kong Cong
EEEP42877:Research on Operation Control Strategy of User-side Power…
Xue Jin, Kun Huang, Xiaoyan Zhang, Xin Meng, Dan Wang
EEEP47973:Can the improvement of individual well-being predict rural residents…
Min Liang, Shuai Wang, Ying Zhang, Yan Sun
EEEP45455:Prediction and Research on the Erosion of the Tubing Joint…
NI Hongjian, CAO Yucheng, LIU Chengwen
EEEP43303:Study on Pollutant Model Construction and three-dimensional Spatial…
Li shijie, Xi weili, Li chao, Bi tao
EEEP43828:Formation Mechanism and Distribution Characteristics of Micro…
Zhang Shuo, Zhang Tao, Zhang Xianguo, Yan Mingming
EEEP44930:Research on Integrative Multi-media Modelling and Simulation Method…
Jiaxin Dong, Wen Shi, Fan Yang and Lifeng Liu
EEEP47927:Analysis on the Impact of New Energy Automobile Industry Support Policy…
YU YUE, JIANGJUN
EEEP47880:Rare-earth elements and isotopic geochemistry of thermal waters…
Bragin I.V., Chelnokov G.A., Kharitonova N.A., Veldemar A.A., Pavlov A.A
EEEP34344:Natural circulation systems in nuclear reactors…
Nisrene M.Ahmed, Puzhen Gao
EEEP37516:Analysis on Development Path of Distributed Utilization…
LIU Shuguang, GAO Yage, JIANG Jia
EEEP47416:The Radiation properties of Barite-xylem shielding…
Tzong-Jer Chen
EEEP49788:Effect of nitrogen and phosphorus removal by two species…
Zheng Yi, Chu Qiang, Ji Fangzhi, Liu Xianbin
EEEP45707:Multi-drivers and multi-mechanism analysis for city-level…
Yahui Ma, Zhe Zhang, Molin Huo, Lei Guo, Changjian Wang, Zeng Li
EEEP46530:Research on Optimal Dispatching method of Power Systems…
Jin Gou, Xi Wang, Yunche Su, Xinting Yang, Ao Li, Zhibo Jin, Huaqiang Li
EEEP48585:Experimental and Numerical Investigation of Combustion Syste…
Yanhui Xu, Xin Guo, Qiang Yu, Ying Huang, Jingjie Wang, Hao Sun, Xiaochun Ma, Jingyu Guan, Wei Li, Zhenyu Song and Geng Jia
EEEP45969:Water quality simulation of sewer plant discharge considering…
Junmin Wang, Lei Fu and Aiju You
EEEP35966:Environmental Monitoring System Based on IOT…
Jian Chen, Suwen Wu, Xiaoping Xue, Shaqing Zhang
EEEP46385:Short-Term Electricity Price Forecasting G-LSTM Model…
Zheng Lyu, Yushan Wang, Jiayu Wang, Lin Zhang, Jian Shen, Xu Wang
EEEP47952:Influence of Water Resources in Xinjiang on Exploitation…
CHENG Chunyan, ZHANG Yan, ZHOU Fengying, GAO Tianming, HOU Baojun, ZHANG Songtao, Song Mei, WANG Qingwei
EEEP41900:The basic principle of enhancing oil recovery technology…
J H Sun, F S Zhang, X N Li, D L Shan, G L Liu and Z Y Zhu
EEEP41066:The characteristics and enlightenment of famous energy…
Yanming Jin ,Xue Tan
EEEP43477:Study of Wave Load Computation Based on Diffraction…
Zhi Chen, Yu Du, Yanjun Liu, Hengyu Liu, Gang Xue
EEEP47797:Current Situation and Prospect of Permian Basins…
Wang Keming, Zou Qian ,Wang Zuoqian,Peng Min
EEEP47838:Assessment of Net Oil and Gas Reserves and Analysis…
FA Gui-fang, ZOU Qian, YI Yanjing, LI Zhi-yu
EEEP41795:Energy Management Strategy of Marine Lithium Batteries…
Chen Rong, Yu Wanneng, Zhu Yonghuai and Wang Jinduo
EEEP45476:Pore-scale model of two phase flow in 2D porous media…
Wang Deqiang, Cheng Linsong, Cao Renyi, Jia pina, Guan Yun
EEEP49814:Study on the preparation of composite MnO2…
Hui Qing, Su Xu, Huizi Kuang, WenChao Liao, Xiaodong Huang and Xiuxiu Zhang
EEEP49662:Numerical simulation of pressure distribution…
Chaoxiang Li ,Yajun Huang, Junbo Sun, Yang Ni, Linlin Lu
EEEP32720:The Application of Numerical Simulation of Fluid-Solid…
Junxiu Ma, Xiaodong He, Huiyong Yu, Ang Chen, Shengfeng Yang, Yunzhe Li
EEEP42432:Mathematical Modeling and Operation Parameters Analysis…
LingkunZhu, QiangYu, Ying Huang, JingyuGuan, YupengWang, YanfeiYan
EEEP44399:Comparison of river network health status in two typical…
Lei Fu, Junmin Wang, Aiju You
EEEP44435:Robust Day-ahead Dispatch for Combined Heat and Power…
Xi Wang, Yingying Deng, Zhichao Ren, Haiyan Wang, Shi Chen, Chuyun Jia, and Yanli Ye
EEEP49637:Study on Technical Route and Business Mode of Electric…
Guanjun Fu ,Kuan Zheng and Jue Zhou
EEEP43473:Prediction of Circulating Water Loss Based on Support Vector…
Aiming Yin, Fan Cao, Xuliang Jin, Lei Dong, Jinfeng Nie, Lin Ma
EEEP46907:DeNOx performance of CuO/γ-Al2O3 catalysts modified…
ZHANG Qi-long, CUI-Lin, DONG Yong, ZHANG Li-qiang, WANG-Peng
EEEP43172:Study on new decolorization technology of waste…
GONG Jing
EEEP41676:Study of the Effect of Weathered Coal Activated by Ultrasonic…
Liu Miao, Tang Shi, Wang Guojing, Xu Yuxin, and Zhang Xue
EEEP45736:Sedimentary characteristics and exploration direction in the south…
Sheng Shanbo, Wang Zhen, Liang Shuang, Cai Zheng
EEEP46974:Application of bag filter in integrated technology of…
Chuan Wang, Jian Li
EEEP41277:Research on Doubly-fed Wind Power System Based on MATLAB…
Guo Yaqin
EEEP42035:Acute Toxicity of 4 algal toxins on 5 common fishes of…
Guo Wei, Jiang Ran, Zhang Xin-feng, Zhu Xiao-ping, Hu Xiu-hua
EEEP46086:Study on Deacidification Process of Waste Internal Combustion…
GONG Jing
EEEP48695:Effect of altitude on thermal balance of a heavy-duty…
Xiaoxuan Rao, Ronghua Huang, Runwu Huang, Pei Zhou, Yu Zhang, Sheng Huang
EEEP44516:The Distribution of Combustible Ice and the…
GUO Lei, WANG Ruihe
EEEP48010:A DC Fault Identification Scheme for Multi-terminal VSC-LVDC System…
Panbao Wang, Hongmei Sun, Xin Hao, Wei Su, Dong Yuan, Wei Wang and Dianguo Xu
EEEP49547:Chainsaw Location Finding Based on Travelling of Sound Wave…
Phumpichet Jubjainai, Sittichai Pathomwong, Poom Siripujaka Na Chiengmai, Anek Chaiboot, and Paramote Wardkein
EEEP41138:Optimized Dispatching Based on Wind- Photovoltaic- Hydropower…
Xi Wang, Fang Liu, Yunling Wang, Mi Zhu, Ying Liu, Zhiyu Lin, Huaqiang Li
EEEP44842:Forecasting the installed wind capacity using a new information…
Xiwang Xiang, Liang Liu, Jiahao Cao and Peng Zhang
EEEP41386:Pollution Characteristics and Risk Assessment of Surface Sediments…
Na Cheng, Laisheng Liu, Jianxin Xu, Jiapeng Wu, Qiwen Wang
EEEP43230:Optimal Planning of Multiple Energy Flows for Microgrid with…
Xi Wang, Quanming Zhang, Zhichao Ren, Lipin Chen, Huaqiang Li and Mengyang Yan
EEEP42044:Changing urban planning practices using geo information technology…
Ali Vessal, Danai G. MACHAKAIRE, N.Thabela,Walter Musakwa
EEEP47346:Analysis method of the influence of electric bus optimal charging…
Xu Tian, Wei Wang, Fei Liu, Guoyong Liang, Wei Zhang, Shibin Wang and Yanan Fu
EEEP41431:Present Situation of Hazardous Waste Generation in China…
Jinchuan Yan, Yi Liu and Zhi Li
EEEP46685:Economic Analysis of Natural Gas Distributed Energy System…
Shipeng Wang, Dazhou Zhao and Dongdong Ke
EEEP41690:Research on Daily Energy Trading Strategy of Multi-microgrid…
Li Lei, Shen Yue, Ma Tiantian
EEEP41756:Technology and mode of the Virtual Thermal Power Plant…
Dongyuan ZHAO, Yongjun He, Zhenning ZI, Yufei Chen
EEEP49460:Numerical simulation and analysis of enhanced heat transfer…
Jiang Jingzhi, Bo Lin, Chen Zhengjia, Zhu Hairong, Cui Haiting
EEEP45960:Clustering and Modelling of rheological parameters for anaerobic digestion materials…
Yang YANG, Hongguang ZHU
EEEP38085:Fault diagnosis of PV array using adaptive network…
Yutao Gan, Zhicong Chen, Lijun Wu, Shuying Cheng, Peijie Lin
EEEP33185:Iterative Model with Experimental Procedures to Determine Flow Rate…
Solomon BELLO, Puzhen GAO, Ashhar BILAL, Nisrene M. AHMED, Yugi LIN
EEEP34591:Trend and abrupt analysis of Dongting Lake water level and…
Lingquan Dai, Haibo Liu, Huichao Dai, Wei Li and Zhengyang Tang
EEEP37842:Water Management in Hydraulic Fracturing…
Xuening Li, Guoliang Liu, Fusheng Zhang, Baoshan Guan and Jianghe Sun
EEEP32087:Analysis of Suaeda heteroptera cover change and its hydrology driving factors…
Yini Wang, Yongpeng Ji, Jin Li and Mingliang Zhang, Guanglu Wu
EEEP38382:Policy Analysis and Technical Evaluation Index of Multi-energy Complementary…
Li Yongtian, Zhang Huan, Xiu Kehua and Li Jiao
EEEP39495:Decentralized Cooperative Optimization Method to Enhance Discharging Efficiency…
Kun Huang, Ming Fu, Xiao-yan Zhang
EEEP32797:Legal protection of atmospheric air in the context of sustainable development…
Marina Anatolievna Vakula
EEEP32574:Evaluation of the Old Residential Area Modification…
Li Xiu-Fang, Ming Qiang-Huang
EEEP39949:Study on the actual operation characteristics of fluidized bed heat…
Hu Wang, Peng Zhang, Shengwei Xin, Changhua Hu, Xiaofeng Lu, Xiujian Lei, Jianbin Chen, Wei Kuang, Wanzhu Wu, Congyang Gu, Guowei Xie
EEEP32729:Landscape Change in the Levuvhu and Nzhelele River Catchments, Venda Limpopo Province South Africa…
Ali Vessal, Walter Musakwa and Olgah Lerato Malapane
EEEP35896:Research on Real-time Pricing Strategy for Load Serving Entity…
Xing LU, Hongzhi ZHANG, Dongyi ZHANG
EEEP37787:Evaluation Research and Development suggestion on the Low-carbon Transformation…
GAN Hui, LIU Jia, HUANG Wu-hong, YANG Yan-yan, JANG Yu-wei, CAI Ya-nan
EEEP31773:Risk management in a nuclear decommissioning programme…
Ngbede Junior Awodi, Yong-Kuo Liu, Abiodun Ayodeji, Justina Onyinyechukwu Adibeli
EEEP39853:High burnup effect on thermal conductivity of UO2…
Ahli K. D. Willie, Hongtao Zhao, Zhongyu Li, Teplinskaya Svetlana
EEEP31594:Path planning in nuclear facility decommissioning…
Justina Onyinyechukwu Adibeli, Yong-Kuo Liu, Abiodun Ayodeji and Ngbede Junior Awodi
EEEP36907:MCNP Simulations Review for Studying the Mass attenuation Coefficients…
Mohamadou Al Hassan, Wen-bin Liu, Mohsen M. M. Ali and Guy Edgar Ntamack
EEEP32483:Investigations of Optimized Fin Structures in a Compact Thermal Energy…
Xie Jinlong, Luo Wensheng, Zhang Wei, Wu zhou and Lee Hsiao Mun
EEEP34867:Risk-based configuration of current limiters…
LI Zong, KUAI Shengyu, XIA Kai, YANG Mengmeng, FENG Peiru, SHEN Yuming, WANG Jiaqing, TIAN Jia
EEEP36416:Multivariate Analysis of phytoplankton Community structure…
Xiaqing Guo, Yang Yu, Haoran Zhu, Xinggui Zhao and Xianbin Liu
EEEP37242:Optimal energy sharing model for multi-microgrids integrated…
Jun Wei, Shengyong Ye, Yuqi Han, Xuna Liu, Da Li, Dawei Zhao, Siqi Wang, Wenshi Ren, Chiyu Li and Hongjun Gao
EEEP37903:Using UAV technology for basic data collection of Firmiana danxiaensis…
Jie OUYANG, Scott L. SIMONSON, Zhang Yunpeng, Zaixiong CHEN, Yan Qiao, Yinan Duan, Suifang Zheng, Xiaoyun Xian
EEEP31445:Simulation and Experiment of NOX Concentration Detection…
LIU Xiaonan, GUO Ao, HE Yanbo, MU Yanlong and YANG Xiaotao
EEEP34916:Extraction/Removal of Uranium, U(VI) from Chloride Solutions…
Sherif M. Ibrahim, Yan Zhang, Yun Xue, Suliang Yang, Fuqiu Ma and Guoxin Tian
EEEP38979:Study on the statistical characteristics of soil crack…
Lili Wang
EEEP37222:Buoy observation data verification and…
Xu Shanshan, Luo Jingxin, Wang Aimei, Li Cheng, Wu Shuangquan
EEEP36348:Analysis of Global Upstream Oil and Gas Assets Deal Characteristics…
Zou Qian, Wang Keming, Yin Xiuling and Peng Min
EEEP32059:Application research on high efficiency desulfurization technology…
Guowei Xie
EEEP33866:The Physical and Chemical Technologies for Oily Sludge Treatment…
Xuening Li, Fusheng Zhang, Baoshan Guan and Jianghe Sun
EEEP34613:Estimation of Agricultural Greenhouse Gas Emissions from 1987 to 2015…
Gan H, Liu J, Yang Y Y, Huang W H, Jiang Y W
EEEP34845:Differentiation of digestion method for heavy metals…
Jin-bao Liu, Qiu Shen, Fang Wei, Zhen-ni Guo, Ying-jie Tian
EEEP37848:DC/DC Half-bridge SST Based on Energy…
Yang Chen, Pengfei Li, Zichen Li, Yanchi Zhang and Da Xie
EEEP31460:Impacts of electrode structure on plasma discharge…
Yan Huang, Xinwu Zeng
EEEP32453:Mapping the probability of exceeding environmental quality standards…
Weimo Wu, Jiaping Wu, Jiaqiang Wang and Qi Cao
EEEP34890:A NB-IoT based intelligent combiner box for PV arrays…
Caigui Zhang, Zhicong Chen, Lijun Wu, Shuying Cheng and Peijie Lin
EEEP35714:Problems and Corrective Measures of Promoting the Green Construction…
Huang Mingqiang, Lin Ruijuan, Wang Weiwei, Song Zixin and Xia Xumei
EEEP36019:Study on water resources carrying capacity of Xi'an…
Wenwen Feng, Panpan Xu, Hui Qian
EEEP35491:Highly robust LCL three-phase grid-connected inverter…
Ziyuan Zhang, Ziyi Fu, Yanjie Dong
EEEP31609:Radioactivity Measurement in Glacier and Polar Ice-Caps…
Anour. A.T Ayoub, Yushou Song
EEEP39150:Removal of nickel ions from automobile industry wastewater using ion exchange resin…
Jiawei Tang, Caixuan Li, Jian Wang, Wei Wei, Binbin Hao, Chunhui Zhang
EEEP39434:A Review about Radioactivity in TENORMs of Produced Water Waste…
Mohsen M. M. Ali, Hongtao Zhao, Zhongyu Li and Anour A.T. Ayoub
EEEP38471:The distribution characteristics of total NO2 column…
Yulei Chi, Lin Sun, Tianlong Zhang and Chunxiu Liu
EEEP31189:Screening and characterization of high performance synthetic-based…
Qiaobo Zhang, Die liu, Yihao Liu, Hanjun Liu, Min Huang, Lirong Chen and Qiang Chen
EEEP34964:Study on harmless and resource utilization of spent cathode…
Pengkuo Zhi, Yujing Ou, Chunlei Li , Yiru Wang, Dan Zhao
EEEP34518:Discussion on the measures of achieving the sub-wet bulb temperature…
Bai Yanbin, Yang Lizhong, Huang Xiang
EEEP36639:Robust coordinated capacity allocation for wind generation…
Xiaobin Wang, Sheng Fan, Gang Wang
EEEP32292:STUDY ON HIGH WIND HAZARD PROBABILITY RISK ASSESSMENT METHODS…
Handing Wang, Xiaoyu Liang, Xiaoming Zhang, Bingchen Feng
EEEP34036:Typical fault analysis and preventive measures of 110kV XLPE…
Duan Yubing, Zhang Hao, Hu Xiaoli, Liu Rong, Liu Hui,Liu Chuanbin
EEEP32035:Vessel Hydrostatic Test Duration Analysis in Prssurized…
Zhen-Guo ZHANG
EEEP31922:Experiment Study on the treatment effect of the hydrocarbon degradation microorganism…
Zhiyong Han,Chengzhen Du, Ziming Shang
EEEP32062:Test Study of Water Quantity Loss of Cooling Tower…
Baohong Song
EEEP37970:Power Unit Load System Modeling Research…
Ruicai Si, Songhan Wang, Xiwen Liu, Chi Zhou
EEEP33108:Research on selection optimization technology of air fan for…
Guowei Xie, Haixin Tang, Ke Li, Congyang Gu
EEEP35482:Load Forecasting Method Based on SVR under Electricity market…
WANG Wei-yuan, DOU Fei, YU Xuan, LIU Gao-wei, ZHANG Lu-qing, ZHANG Qian, XIE Da
EEEP32210:Study on ultra-low NOX emission technology of 660 MW ultra-supercritical…
XIN Shengwei, LI Yingping, ZHANG Peng, HU Changhua, WANG Hu
EEEP31974:Distribution of lead in soils within the plant area and adjacent farmland…
Liang Ding, Changsheng Qu, Bingjie Cai, and Shui Wang
EEEP31703:The comparative analysis of two injection modes and recharge capacity…
Xuezhen Zhang, Aidi Huo, Jucui Wang
EEEP31236:Energy Flow Analysis of the Multi-energy Energy…
Shuo Li, Zichen Li, Pengfei Li, Yanchi Zhang and Da Xie
EEEP39219:Probabilistic Multi-model Ensemble Prediction of Interdecadal Variability…
Hongmei Zhou, Shusu Wang, Shuqin Wang and Yue Mao
EEEP37088:Evaluation on the spillover effects of water conservancy…
Xiaohuan Lyu, Li Zhou
EEEP33290:Chemical strategy of the invasive plant Alternanthera philoxeroides leading…
Yuanda Du, Jian Liu, Qiang Kong, Fei Xu, Qian Wang, Congcong Zhao, Xiaoxiao Gai, Renqing Wang
EEEP37947:Nonlinear adaptive control of PV inverter for maximum solar energy…
Zhang Xin, Lai Weijian, Lin Zehong, Chen Weihong, Li Jingguang and Li Haofei
EEEP31036:Mathematical modeling of gasification processes of the biofuel…
Anatoliy Pavlenko, Anna Maria Slowak
EEEP31964:Research and Application of Key Commissioning Technologies…
Li Ming, Zhao Binchao, Liu Yibin, Xing Haiwen, Zhang Ting, Gao Wenlong
EEEP36063:Evaluation of the performance of a hybrid cooling/ heating system combining…
Qi Fang , Yufeng Zhang
EEEP39960:Research on Integrated Operation and Maintenance Acquisition and Monitoring Technology…
Fang Yu, Mingyang Sun, Weijin Zhuang, Yan Wang
EEEP37779:Growth period trend analysis both Triticum aestivum L. and Zea mays L. in…
Zhenzhen Cui, Chao Ma, Shanshan Huang
EEEP37402:Past and present spatial precipitation variability in the upper middle catchment…
German K. Nkhonjera and Megersa O. Dinka
EEEP33526:Spacing optimization of horizontal wells in…
Liu Lifeng, Ran Qiquan, Kong Jinping and Wang Xin
EEEP39752:Experimental research on the indoor thermal environment…
Xin Xu, Jie Li, Shuguang Jiang, Mengyun Wu, Jin Dai and Dianwei Qi
EEEP38665:Preliminary study of probabilistic safety assessment…
WANG Renze, ZHANG Jiangang, LI Guoqiang, ZHUANG Dajie, YANG Yapeng, FENG Zongyang, JIA Linsheng, WANG Ning
EEEP31050:Prediction of Gas Emission Based on Grey-Generalized Regression…
Yanqiu Chen, Linjiang Zheng, Jing Huang ,Zhe Zou and Chunhui Li
EEEP31978:Study on Pyrolysis and Combustion Characteristics of Straw Briquette…
LIU Shuguang, JIANG Jia, CHEN Xiaolong, XU Bowen and DENG Min
EEEP37028:Precipitation Forecast on the Township Scale…
Shusu Wang and Li Yu
EEEP38780:The Extension of Continuous Carbon Emission Monitoring System…
Shuanzhu Sun, Chunlei Zhou, Ming Wang, Jiang Kai, Asad Mujeeb,Peng Wang
EEEP39031:Study on Sensitivity and Selectivity of Three-Stage Current Protection…
Gong Jing
EEEP39452:Effect of CO2 injection on interfacial tension of oil-formation water system…
X. Wang, Z.M. Lun, R. Wang, C.Y. Lv, Y.Q. Tang and W. Hu
EEEP36820:Measurement and Analysis of the In-cylinder Process of…
Yan Xia, Jingping Liu, Rongfeng Song, Shijia Zhang and Mingxiang Fan
EEEP31051:Numerical simulation of sediment-laden flow…
Jianyu Wang
EEEP34643:Geochemistry features of sediments of small urban…
Slukovskii Z.I., Dauvalter V.A., Denisov D.B., Siroezhko E.V., Cherepanov A.A.
EEEP36431:Reliability Evaluation of Wind Power Systems…
Jinmin CHENG, Weiyuan WANG, XuanYU, Kai XIA, Yiqing XU, Zhendong WAN, Chengjin YE
EEEP37484:Decomposition and measures of the driving factors…
Zhimin Zhou
EEEP38881:Experimental study on electrokinetic remediation…
Gang Li, Jia Liu, Jinli Zhang
EEEP32677:Two-stage stochastic scheduling model of wind-photovoltaic-storage…
Ruanming Huang, Xinqin He, Jingjing Zhao, Fei Fei and Mingxing Guo
EEEP36151:Development and management of ocean energy…
Yuhang Li, Changlei Ma
EEEP39220:Groundwater quality for drinking and irrigation purpose…
Hui Jia, Hui Qian
EEEP37639:Application of Fuzzy Comprehensive Evaluation Method…
Qiying Zhang, Panpan Xu, Hui Qian
EEEP31586:A Study on the Characteristics of Ozone Weekend Effect…
Hefan LIU, Ye DENG, Fengxia HUANG, Tianyue ZHANG, Xinyue YANG, Xin ZHANG, Yan CHEN
EEEP35626:Hydrogeochemical features and origin of geothermal water…
Panpan Xu, Qiying Zhang, Hui Qian
EEEP39450:Control strategy of grid-connected inverter droop…
Jun Teng, Xuyang Zhang, Pengqiao Zhang, Zhiwei Yu and Bowen Zhou
EEEP36216:Improvement of the setting method of back pressure…
Jianyun Bai, Qi Ren, Xinyu Meng and Jiang Yin
EEEP39808:Studies on the anti-oxidative ability of quinones…
Miao Zeng, Shengwei Cai, Cheng Chen, Huihao Guo, Minfeng Shao, Hui Li, Jing Yin, Jiangbo Chen, Guochuan Yin
EEEP33442:Water Quality Assessment in China Ningxia Section…
Kai Hou, Yuting Zhang, Hui Qian
EEEP34957:Genetic diversity of bacteria in bioremediation system…
Xiaoyu Zhou, Yihao Liu, Zuyu Wang, Weiyi Xiong and Qiang Chen
EEEP37177:Study on Operation Status of SCR Denitrification Unit…
Yang Zhang, Ketao Xu, Qianwei Feng, Yukun Pei, Yue Zhu
EEEP33724:Optimal Portfolio Strategies of Purchasing Electricity…
Huang Xiaoyao, Wang Xiaojian, Chen Liangjin and Ye Chengjin
EEEP32380:A New Approach to Reduce ac Grid for Coupled HVDC…
Fei DOU, Weiyuan WANG, Yiqing XU, Lijun WANG, XuanYU, Jiliang XUE, Chengjin YE
EEEP31787:Water Quality Assessment using Comprehensive Water…
Yuting Zhang, Kai Hou, Hui Qian
EEEP33731:Research on distributed photovoltaic power prediction…
Xiaoxiao Huang, Ruiqing Fan, Jian Chen, Lingxu Guo, Zhongchen Yuan, Kunyue Wang and Jiaan Zhang
EEEP34157:Modeling of SNCR Denitration System Based on…
Jianyun BAI, Xiujun LEI and Qi WANG
EEEP33886:Optimization Modelling of HCMC-STATCOMs for Offshore…
Fei DOU, Weiyuan WANG, Kai XIA, XuanYU, Lijun WANG, Yiqing XU, Chengjin YE
EEEP32350:Study on Emission Characteristics of Non-road Mobile Source…
Yi Zhang, Ran Zhou, Shitao Peng, Xin Zhang, Hongjun Mao, Lequn Zhu, Xiaojun Li, Lin Zheng, Yisheng Wang
EEEP33552:Wave energy resources in nearshore area of Dongluo…
Bo Li, Junmin Li, Junliang Liu, Ping Shi, Wuyang Chen, Huanlin Xing and Gaolong Huang

Important Dates

 

Paper Submission

 

Attending the Conference

 

Best Paper / Reviewer

 

Contact us

  • Email: secretary@iceeep.org
  • Tel: +86-15927125823
  • QQ: 3071319055

 

Friendship Links